De Kiem v.z.w., Therapeutisch Programma voor Druggebruikers

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v):

 

Begeleider onthaalafdeling (38u)

 

Opdracht :        Je begeleidt de dagelijkse leef- en werksituaties van de bewonersgroep in de onthaalafdeling. Je werkt in een roulementsysteem met weekenddienst (1 op vier weekends).

 

Vereisten:        Bachelor menswetenschappen (opvoeder, MW, …) - klasse 1 (bachelor of graduaat) of klasse 2A. 

 

Wij bieden:      Een tijdelijk contract voor juni en juli 2018

 

Verloning:       Volgens ziekenhuisbarema 1.55 of 1.40/1.57

 

 

Kandidaturen met curriculum vitae zo snel mogelijk sturen naar De Kiem, Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere, t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Functieomschrijving begeleider onthaalafdeling

 

Naam van de functie

 

Begeleider onthaal

 

Plaats van de functie in de organisatie

 

De begeleider functioneert rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de Onthaalafdeling.

Specifieke verantwoordelijkheden en takenpakket

 

Het takenpakket werd ingedeeld in takenclusters op basis van taken die bij elkaar horen. De uitvoering van onderstaande taken zal gebeuren in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke van de Onthaalafdeling.

 

 1. De onthaalbegeleider is verantwoordelijk voor de rechtstreekse begeleiding van onthaal. Dit situeert zich zowel op groepsdynamisch als op individueel vlak.

 

Groepsdynamisch

De onthaalbegeleider observeert en begeleidt de interacties binnen de bewonersgroep en bewaakt daarbij het grenzenkader dat bepaald wordt door de basisvoorwaarden, de wegwijzers en de algemene afspraken en regels van het huis. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om elke bewoner op z’n eigen verantwoordelijkheden te wijzen in het aannemen van de juiste basisattitude in omgang met zichzelf, zijn medebewoners en de begeleiders. Tenslotte is het ook van essentieel belang om de groepsdynamische interacties goed te kunnen hanteren zodat de algemene sfeer niet ondermijnd wordt door kliekjesvorming, koppelvorming en andere negativiteit.

 

Als groepsdynamische begeleidingstaken heeft de onthaalbegeleider de volgende zaken tot zijn verantwoordelijkheid :

 • Morgenmeeting leiden
 • Seminaries geven (praktische, over programma, therapeutisch)
 • Leerstructuur leiden
 • Ontmoetingsgroep mee leiden samen met de verantwoordelijke onthaal
 • Sport leiden
 • Weekendbespreking en weekendactiviteiten (sport, crea, uitstap, …) leiden
 • Participerend observeren/begeleiden van familiebezoeken tijdens de ouderavonden of andere momenten.

 

Individueel

Elke onthaalbegeleider is ook individuele begeleider over 1 of meerdere bewoners. Dit omvat de opvolging van de evolutie (motivationele gesprekken, individuele opdrachten, anamnestische gegevensverzameling, evolutieverslag en dossierverzameling) van de bewoner vanaf de opname tot en met de overgang naar de TG of tot en met het ontslag tegen advies of buitenzetting. Voor al deze onderdelen (opname, onthaalprogramma en ontslag) zijn er handleidingen die de taak van de onthaalbegeleider omschrijven.

 

Gezien alle onthaalbegeleiders in een roulement werken en bijgevolg nooit altijd aanwezig zijn is elke onthaalbegeleider wanneer hij op dienst is uiteraard ook verantwoordelijk voor de lopende zaken (ind. opdrachten en motivationeel werk) inzake de individuele aandacht voor elke bewoner.

 

Daarnaast zijn er nog de volgende taken die zich situeren op het niveau van de individuele begeleiding :

 • Beoordelen (al dan niet in overleg) van de individuele verzoekjes van de bewoners aangaande allerlei zaken zoals aanvragen voor gesprekken, dokter, tandarts, buitencontacten, bepaalde aankopen die ze wensen, …
 • Af en toe zelf behandelen van eerste aanmeldingen tot opname, crisisopnames of een gewone opname.
 • Hanteren van telefonische contacten met recentelijk weggelopen bewoners zolang de opvolging niet is terug overgedragen aan het introteam.
 • Elke onthaalbegeleider is ook stafpeter/meter van 1 of meerdere bewoners uit de TG

 

 1. Elke onthaalbegeleider dient ook een ruim pakket aan praktische, organisatorische taken te vervullen waarvan een deel integraal stafterrein is en een ander deel onder zijn leiding en toezicht gedelegeerd wordt naar de bewoners ten einde hun hierin de nodige zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidszin bij te brengen.

 

Te delegeren takenpakket = huishoudelijk beleid

 • De keuken
 • Kuisen van het huis
 • Was en strijk
 • Tuinonderhoud en kamerplanten
 • Onderhoud gebouwen (kleine herstellingen en verfraaiing)

 

Niettegenstaande elke onthaalbegeleider zich verantwoordelijk stelt voor een of meerdere van deze huishoudgebieden o.a. beheer inventarissen, aankopen, beleid, dient elke begeleider uiteraard over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken inzake het totale huishouden want elke dag omvat steeds elementen van al deze huishoudterreinen.

 

Het staftakenpakket

Naast het strikte huishoudpakket zijn er nog tal van taken die het onthaalteam dient te vervullen. Sommige van deze taken vallen onder de verantwoordelijkheid van een der teamleden, hoewel ook hierin iedereen de vereiste kennis en vaardigheden dient te bezitten ten behoeve van de continuïteit van de werking. Concreet gaat het om de volgende taken :

 • Beheer van de interne winkel
 • Beheer van de bewonerskas
 • Beheer van de potjes breek kas + aankopenbeleid
 • Medebeheer algemeen weekbudget + aankopenbeleid
 • Beheer EHBO en medicatievoorraad
 • Zakgeld- en tabaksafspraken
 • Beheer en handleidingen elektrische toestellen
 • Afvalsortering –en ophaling/containerpark
 • Beheer voedings –en huishoudvoorraden
 • Beheer fietsen en sportmateriaal
 • Beheer creamateriaal
 • Beheer bibliotheek en gezelschapsspelen
 • Beheer kledijvoorraden

 

 1. De onthaalbegeleider neemt deel aan de teamvergadering. Zijn handelen naar bewoners is een weergave van de klinische strategie die daarin besproken werden.

 

 1. Het teamwerk vereist van de onthaalbegeleider ook een accurate verslaggeving op alle terreinen van de werking zodat een functioneel overleg mogelijk is als basis van een consequente stafhouding tegenover de bewoners.

 

 1. De onthaalbegeleider werkt mee aan bepaalde taken op instellingsniveau : preventieactiviteiten, personeelsvergaderingen, feestcomité, tijdschrift, …

 

 1. De onthaalbegeleider neemt deel aan interne opleidingsactiviteiten.

 

 

Competentieprofiel

 

Onder competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden

en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die

voorkomen in de beroepsuitoefening van deze functie.

We beschrijven achtereenvolgend de beroepskennis en de sleutelvaardigheden, waarover de begeleider van de Onthaalafdeling moet beschikken.

 

Beroepskennis

 

Beroepskennis verwijst naar de algemene kennis, de specifieke kennis en de basiskennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van deze functie.

 

Basiskennis van de origine, de pedagogische en therapeutische basisprincipes en organisatie van de Therapeutische Gemeenschap.

 

Kennis en gebruik van pedagogische en therapeutische metho­des en technieken

 

Basiskennis van de actuele justitiële statuten en hun toepassingsmodaliteiten

 

Basiskennis van de actuele organisatie binnen de drughulpverlening

 

Basiskennis van het contextueel gedachtengoed

 

Kennis van communicatie en samenwerking

Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren. Kennis van communicatieregels (bijv. ik-boodschap, neen zeggen, …). Inzicht in een respectvolle en empathische basishouding. Kennis over de invloed van het eigen gedrag op anderen.

 

Kennis van principes van de omgang met vertrouwelijke informatie.

 

Basiskennis van PC-gebruik

Basiskennis van het gebruik van software en het opslaan en beheren van bestanden. Kennis van het gebruik van internet.

 

Basiskennis van hygiëne

Basiskennis van HACCP-normen en richtlijnen inzake persoonlijke hygiëne.

 

Basiskennis van milieu

Basiskennis van de principes van gescheiden afvalverwerking en recyclage.

 

 

Sleutelvaardigheden

 

Sleutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden, attitudes, persoonlijkheids- en

gedragskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze functie. De sleutelvaardigheden staan in onderstaand competentiestramien in het vet aangeduid.

 

 

TAAK

nr

Competentie

Korte omschrijving

1

 Zichzelf ontwikkelen

Zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken

2

Efficiënt handelen

Opdrachten realiseren binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken

3

Overzicht houden

Prioriteiten stellen, een probleem van op zekere afstand beschouwen

4

Observeren en objectiveren

Het efficiënt verwerven en verwerken van observatiegegevens

5

Registreren en verslag geven

Zin voor een goede schriftelijke verslaggeving, voor registratie

6

Doel- en strategiegericht werken

Het stellen van objectieven en het bepalen en volgen van strategieën

7

Resultaatgericht werken

De ambitie om resultaten te boeken

8

Ordelijk, nauwkeurig en stipt werken

Met de nodige zorgvuldigheid werken en afspraken nakomen

9

Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen

10

Zorgzaam omgaan met materiaal en infrastructuur

Zorgzaam omgaan met materiaal, voertuigen en infrastructuur

 

 

 

PERSOON

11

Verantwoordelijk-heidszin

Steeds de volle verantwoordelijkheid opnemen voor acties en initiatieven

12

Congruentie en openheid

Echtheid, zelfexpressie

13

Inzet, dynamiek en werktempo

Met veel energie uitvoeren van taken, begaan zijn met het werk

14

Openstaan voor kritiek

Met kritiek omgaan en er lessen uit trekken

15

Stressbestendig-heid

 

Efficiënt en kwaliteitsvol blijven werken onder stress

16

Assertiviteit, relative-ringsvermogen

Voor zichzelf en eigen ideeën opkomen, relativeringsvermogen aan de dag leggen

17

Aanpassings-

vermogen

 

Zich aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, mensen en situaties aanpassen

18

Probleemoplossend werken

Het erkennen van problemen en het tijdig nemen van beslissingen

19

Zelfstandigheid, zin voor initiatief

Uit zichzelf actie ondernemen

20

Innovatief denken

Originaliteit, creativiteit en vernieuwing tonen in denken en handelen

 

 

TEAM & ORGANISATIE

nr

Competentie

Korte omschrijving

21

Samenwerken

Zich identificeren met het team, de teamgeest bevorderen, werken aan het behalen van teamresultaten

22

Loyaal handelen

Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen

23

Overleggen en rapporteren

Mondeling feedback of verslag geven van uitgevoerde taken

24

Engagement en participatie in de organisatie

Zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie

25

Overleggen met andere teams

Met andere teams (disciplines) overleggen en communiceren

26

Collegialiteit

Zich inzetten voor de sfeer, aandacht en respect tonen voor collega’s en hen helpen

27

Communiceren

Zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken

28

Inzicht in de organisatie

Inzicht in de organisatiestructuur, communicatiekanalen, overlegplatformen en bevoegdheden van versch. functies

29

Omgang met diensthoofd

Respect voor je diensthoofd en zijn bevoegdheden

30

Relaties en netwerken opbouwen

Relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie

 

 

 

CLIËNT

31

Zicht op de doelgroep

Voldoende kennis hebben over de doelgroep

32

Aandacht voor familie en sociaal netwerk

Positief aanvaarden, luisteren naar en begrijpen van de familie en andere betekenisvolle personen

33

Empathie

Luisteren naar en begrijpen van cliënten en zich inleven in hun leefwereld

34

Respect

Respect voor de opvattingen en de rechten van de cliënt

35

Discretie

Zorgzaam en respectvol omspringen met vertrouwelijke gegevens

36

Spreken op het niveau van je cliënt

Vlot met cliënten omgaan in een passend taalgebruik

37

Motiveren

Ondersteunen en motiveren van cliënten

38

Cliëntvriendelijke houding

De interne en externe cliënten helpen in de mate van het mogelijke en het toelaatbare

39

Omgevingsbewust zijn

Zich bewust zijn van ontwikkelingen in hulpverlening, in  justitie en in de samenleving en zich bewust zijn van de beperkingen die de justitiële context biedt

40

Leiderschap tonen

Het animeren en leiden van (een groep) cliënten

 

 

Werktijdregeling

 

sporadisch nachtdienst

vroegdienst : 7u30 tot 16u00

laatdienst : 13u30 tot 21u30

dagdienst : 8u30 tot 17u00