De Kiem v.z.w., Therapeutisch Programma voor Druggebruikers

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v):

 

Verantwoordelijke halfweghuis (38u) te Merelbeke

 

Opdracht :        De verantwoordelijke van het halfweghuis van De Kiem is verantwoordelijk voor het individueel re-integratieproces van alle cliënten ter hoogte van het halfweghuis.

 

Vereisten:        Bachelor menswetenschappen (opvoeder, MW, …)

 

Wij bieden:      Een voltijds contract van onbepaalde duur - werktijden in onderling overleg te bepalen

 

Verloning:       Volgens ziekenhuisbarema 1.78

 

 

Kandidaturen met curriculum vitae voor 25 april 2018 sturen naar De Kiem, Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere, t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

__________________________________

Functieomschrijving verantwoordelijke halfweghuis

 

Naam van de functie

 

Verantwoordelijke halfweghuis

 

Beknopte omschrijving van de functie

 

De verantwoordelijke halfweghuis is verantwoordelijk voor het individueel re-integratieproces van de bewoner ter hoogte van het halfweghuis

 

Plaats van de functie in de organisatie

 

De verantwoordelijke halfweghuis situeert zich rechtstreeks onder de directie

 

Prestatieprofiel

 

Het prestatieprofiel werd ingedeeld in takenclusters op diverse terreinen:

 

 1. Inhoudelijk beleid
 2. praktisch, organisatorische uitwerking
 3. personeelsbeleid en –opleiding
 4. administratieve en financiële verantwoordelijkheid
 5. Interne en externe vergaderingen
 6. allerlei

 

 • Inhoudelijk beleid

 

 • Verantwoordelijk voor de opvolging en bijsturing van alle cliënten ter hoogte van het residentieel halfweghuis en van de ambulante halfweghuisbegeleiding en van hun familie.
 • Verantwoordelijk voor het globale programma-aanbod (in groep en individueel) ter hoogte van het residentieel halfweghuis en van de ambulante halfweghuisbegeleiding en voor de nodige explicitering, opvolging en innovatie betreffende alle programmaonderdelen:

 

 • zelfhulpgroep
 • encountergroep
 • BP-groep
 • ambulante groep
 • normen (orde, netheid,…) en waarden (solidariteit, verdraagzaamheid,…)
 • ouderavond
 • onthaal en inwerken cliënten thv HWH en cliëntevaluaties

 

 • lichamelijke gezondheid
 • emotioneel en psychisch functioneren
 • budgettering
 • nieuwe levensstijl
 • vrije tijd
 • administratieve en juridische zaken
 • werk en vorming

 

 • dag- en weekverslagen en –planningen
 • alcohol en drugcontroles

 

 • kwaliteitshandboek

 

 • Praktische, organisatorische uitwerking

 

 • Organisatie en leiding van het HWH-team
 • Planning en overleg met de andere afdelingsverantwoordelijken (verantw. ambulante werkingen, onthaal, TG & Tipi)
 • Planning en overleg met sociale dienst en familiewerking en mbt terugvalpreventie, motiverende gespreksvoering,…
 • Overleg met en ondersteuning door de stafmedewerkers (therapeutisch coördinator, beleidsmedewerker, arts, psychiater)
 • Planning en overleg met de directie omtrent huisvesting en praktische aangelegenheden (aankopen, mankementen, I.T.,…)

 

 • Personeelsbeleid en –opleiding

 

 • Verantwoordelijk voor het uurrooster (en de wijzigingen) van de medewerkers
 • Verantwoordelijk voor de verlofplanning en opvolging van ziekteverlof, tijdskrediet, ouderschapsverlof.
 • Verantwoordelijk voor de km-vergoedingen
 • In samenspraak met directie aanwerving van nieuwe medewerkers
 • Twee- of driejaarlijkse evaluatiegesprekken
 • Jaarlijkse functioneringsgesprekken
 • Verantwoordelijk voor de opvolging van stagiairs en vrijwilligers
 • Verantwoordelijk voor opleidingsbeleid van de medewerkers

 

 • Administratieve en financiële verantwoordelijkheid

 

 • Verantwoordelijk voor alle verslaggeving:
 • Rizivverslagen: verlengings- en ontslagverslag
 • Teamverslagen
 • Jaar- en kwartaalverslagen
 • Verantwoordelijk voor het cliëntdossier:
  • CIS
 • Opvolgen van administratieve registratie:
 • Aanwezigheidsregister
 • Telefoonboek
 • Elektriciteit, water en gasverbruik
 • Beheer van het de budget en verantwoordelijk voor de aankopen en bestellingen
 • Jaarlijks begrotingsvoorstellen richten aan de directie

 

 • Interne en externe vergaderingen

 

 • Intern:
 • wekelijks HWH-team
 • wekelijks team verantwoordelijken

 

 

 • Extern: verantwoordelijk voor de nodige netwerkvorming betreffende alle aspecten die de re-integratie van de HWH-cliënten betreft
 • therapie
 • werktoeleiding en opleiding
 • vrije tijd

 

 • Allerlei

 

 • Artikels schrijven voor de Kiemkrant
 • Meewerken in tijdelijke werkgroepen
 • Meewerken aan Kiem-activiteiten

 

 

 

 

 


Competentieprofiel

 

Onder competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden

en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die

voorkomen in de beroepsuitoefening van deze functie.

We beschrijven achtereenvolgend de beroepskennis en de sleutelvaardigheden, waarover de … moet beschikken.

 

Beroepskennis

 

Beroepskennis verwijst naar de algemene kennis, de specifieke kennis en de basiskennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van deze functie.

 

 

noodzakelijk

wenselijk

 • Interne opleiding
 • Bewonersstage
 • PC word en excel
 • EHBO (algemeen/specifiek drugs)

 

 • Leiding geven
 • Vergadertechnieken
 • Functioneringsgesprekken
 • Evaluatiegesprekken
 • Personeelszaken (intern)

 

 • ASI
 • DARTS
 • Productinformatie/nieuwe producten en effecten
 • Motiverende gespreksvoering
 • Basis contextueel gedachtengoed
 • Deontologie/beroepsgeheim
 • Netwerken, zorgcircuits,…

 

 • Budgetbegeleiding/ sociaal administratie
 • Terugvalpreventie
 • Kennis inzake werk- en opleidingscentra

 

 • Diversiteit
 • Overzicht drughulpverleningslandschap
 • Crisisinterventies en spoedopvang bij druggebruikers

 

 • Justitiële statuten
 • Medische en farmacologische aspecten van verslaving
 • Relaties, relatievorming, seksualiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sleutelvaardigheden

 

Sleutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden, attitudes, persoonlijkheids- en gedragskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze functie als verantwoordelijke. De sleutelvaardigheden staan in onderstaand competentiestramien in het vet aangeduid.

 

 

TAAK

nr

Competentie

Korte omschrijving

1

 Zichzelf ontwikkelen

Zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken

2

Efficiënt handelen

Opdrachten realiseren binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken

3

Overzicht houden

Prioriteiten stellen, een probleem van op zekere afstand beschouwen

4

Observeren en objectiveren

Het efficiënt verwerven en verwerken van observatiegegevens

5

Registreren en verslag geven

Zin voor een goede schriftelijke verslaggeving, voor registratie

6

Doel- en strategiegericht werken

Het stellen van objectieven en het bepalen en volgen van strategieën

7

Resultaatgericht werken

De ambitie om resultaten te boeken

8

Ordelijk, nauwkeurig en stipt werken

Met de nodige zorgvuldigheid werken en afspraken nakomen

9

Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen

10

Zorgzaam omgaan met materiaal en infrastructuur

Zorgzaam omgaan met materiaal, voertuigen en infrastructuur

 

PERSOON

11

Verantwoordelijk-heidszin

Steeds de volle verantwoordelijkheid opnemen voor acties en initiatieven

12

Congruentie en openheid

Echtheid, zelfexpressie

13

Inzet, dynamiek en werktempo

Met veel energie uitvoeren van taken, begaan zijn met het werk

14

Openstaan voor kritiek

Met kritiek omgaan en er lessen uit trekken

15

Stressbestendig-heid

 

Efficiënt en kwaliteitsvol blijven werken onder stress

16

Assertiviteit, relative-ringsvermogen

Voor zichzelf en eigen ideeën opkomen, relativeringsvermogen aan de dag leggen

17

Aanpassings-

vermogen

 

Zich aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, mensen en situaties aanpassen

18

Probleemoplossend werken

Het erkennen van problemen en het tijdig nemen van beslissingen

19

Zelfstandigheid, zin voor initiatief

Uit zichzelf actie ondernemen

20

Innovatief denken

Originaliteit, creativiteit en vernieuwing tonen in denken en handelen

 

 

TEAM & ORGANISATIE

nr

Competentie

Korte omschrijving

21

Samenwerken

Zich identificeren met het team, de teamgeest bevorderen, werken aan het behalen van teamresultaten

22

Loyaal handelen

Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen

23

Overleggen en rapporteren

Mondeling feedback of verslag geven van uitgevoerde taken

24

Engagement en participatie in de organisatie

Zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie

25

Overleggen met andere teams

Met andere teams (disciplines) overleggen en communiceren

26

Collegialiteit

Zich inzetten voor de sfeer, aandacht en respect tonen voor collega’s en hen helpen

27

Communiceren

Zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken

28

Inzicht in de organisatie

Inzicht in de organisatiestructuur, communicatiekanalen, overlegplatformen en bevoegdheden van versch. functies

29

Omgang met diensthoofd

Respect voor je diensthoofd en zijn bevoegdheden

30

Relaties en netwerken opbouwen

Relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie

 

CLIËNT

31

Zicht op de doelgroep

Voldoende kennis hebben over de doelgroep

32

Aandacht voor familie en sociaal netwerk

Positief aanvaarden, luisteren naar en begrijpen van de familie en andere betekenisvolle personen

33

Empathie

Luisteren naar en begrijpen van cliënten en zich inleven in hun leefwereld

34

Respect

Respect voor de opvattingen en de rechten van de cliënt

35

Discretie

Zorgzaam en respectvol omspringen met vertrouwelijke gegevens

36

Spreken op het niveau van je cliënt

Vlot met cliënten omgaan in een passend taalgebruik

37

Motiveren

Ondersteunen en motiveren van cliënten

38

Cliëntvriendelijke houding

De interne en externe cliënten helpen in de mate van het mogelijke en het toelaatbare

39

Omgevingsbewust zijn

Zich bewust zijn van ontwikkelingen in hulpverlening, in  justitie en in de samenleving en zich bewust zijn van de beperkingen die de justitiële context biedt

40

Leiderschap tonen

Het animeren en leiden van (een groep) cliënten

 


 

LEIDING GEVEN

41

Leren

 

op formele en informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

42

Ondersteunen

nieuwe medewerkers inwerken en  medewerkers ondersteunen in dagelijks functioneren

43

Coachen, ontwikkelen evalueren

medewerkers advies en feedback geven over hun functioneren en begeleiden in hun groei,

44

Direct aansturen

 

instructies geven,resultaten opvolgen en bijsturen, vergaderingen leiden

45

Motiveren

kwaliteiten medewerkers erkennen, waarderen en aanspreken, hen initiatieven laten nemen, hen verantwoordelijkheden toekennen, eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen, delegeren

46

Teams bouwen

een hecht team smeden, conflicten aanpakken, teamleden consulteren

47

Teams aansturen

 

aangeven van de organisatierichting, inschatten en efficiënt inzetten van competenties, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de juiste persoon toewijzen

48

Inspireren

 

rolmodel in het uitstralen van de visie en de waarden van de organisatie

49

Kostenbewust handelen

besturen/ beheren

het zorgzaam omspringen met de beschikbare tijd en (financiële) middelen naar cliënten, stafteam en organisatie

50

Plannen, overzicht houden, efficiënt organiseren

controle op verslaggeving en registratie, jaarplanning, deadlines en routines op korte en lange termijn, een haalbare timing vooropstellen

 

 

Verloningsprofiel

 

De verloning gebeurt volgens het ziekenhuisbarema 1.78 S

 

 

Individuele begeleidingsmix

 

Als verantwoordelijke heb je jaarlijks een functioneringsgesprek en om de 2 of 3 jaar een evaluatiegesprek met de directeur. De ‘checklist opleidingen verantwoordelijken’ vermeld de noodzakelijke en wenselijke externe opleidingen die je als verantwoordelijke kan volgen. De timing en geschiktheid van deze opleidingen gebeurt in overleg met de directeur.  De vergadering verantwoordelijken biedt een forum voor ad hoc overleg of advies betreffende alle bovenvermelde takenclusters.

 

 Werktijden

 

Werktijden in onderling overleg te bepalen.